tile-white

Leveransvillkor

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR för KAKELBUTIKENS´S produkter

1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan Kakelbutikens (”säljaren”) och köpare eller beställare av Kakelbutikens produkter (”köparen”). Villkoren är tillämpliga på såväl företag som privatpersoner som handlar av företaget. Kakelbutikens saluförda produkter benämnes nedan med termerna ”produkt”, ”vara” eller ”gods”.
Avvikelser från leveransbestämmelserna måste avtalas skriftligen mellan säljare och köpare för att bli gällande. Bestämmelserna kan bli föremål för ändringar. Det åligger köparen att hålla sig uppdaterad med bestämmelser och villkor som vid varje tillfälle gäller inför beställning av nya varor.

2. Kvantitet
Det åligger köparen att vid beställning av produkter korrekt ange den kvantitet som skall levereras. Säljaren ansvarar inte för att en korrekt kvantitet av produkter beställs av köparen. Säljaren garanterar inte framtida tillgång av en viss vara för det fall köparen önskar komplettera tidigare inköp. Köparen bör alltid beställa sådan kvantitet av varan att ett framtida kompletteringsbehov täcks. Köparen har inte någon rätt att återlämna överbliven kvantitet av produkter till säljaren mot ersättning.

3. Öppet köp och returrätt
Köparen har öppet köp på alla varor under sju (7) dagar mot uppvisande av kvitto eller ordersedel. Köparen har även rätt att returnera varor som ingår i säljarens ordinarie lagersortiment. Vid returnering av sådana varor görs avdrag för omkostnader till ett belopp om tio (10) procent vid återbetalning av köpeskillingen. Returer tas emot inom tre (3) veckor från köpet. Endast obrutna, hela och rena förpackningar med varor tas emot i retur. Varor som är defekta tas inte emot i retur, utan skall reklameras enligt nedanstånde.
För varor som säljs till nedsatt pris på grund av utförsäljning, realisation eller kampanj gäller inte öppet köp eller returrätt enligt ovan. Sådana varor levereras i befintligt skick. För beställningsvaror, d v s varor som inte finns i lager eller ingår i ordinarie lagersortiment, gäller inte öppet köp eller returrätt.

4. Leveranser
Leveranstid för produkter som finns i lager hos våra svenska leverantörer beräknas allmänt till 1-5 arbetsdagar beroende på säsong. Leveranser ur vårt eget lager kan ske omgående vid direktköp i butik. Vi ombesörjer även leveranser från vårt eget lager i Karlstad ut till kund. I dessa fall görs även fraktkostnadstillägg. Leveranser direkt från våra leverantörer ut till kunden kan ömbesörjas men måste anges i god tid innan leveransdag, helst fem (5) dagar.
Produkt som inte finns i lager i sverige måste beställas av säljaren från tillverkaren i utlandet. Leveranstid för produkter som inte finns i lager är längre och varierar mellan två (2) till cirka tio (10) veckor beroende av varifrån produkterna måste beställas och på säsong. Det åligger köparen att inhämta upplysningar från säljaren om beräknad leveranstid för respektive beställd produkt som inte finns i lager.
Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en tidsrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från tidpunkten för sådant avtals ingående.

5. Beställning av produkter
Köparen ansvarar för att beställning av produkt sker så att denna kan levereras i god tid före beräknad användning av produkten. Det åligger även köparen att tillse att beställning av produkt sker så att risken för leveransförsening minimeras.
Det åligger köparen att vid leverans kontrollera att korrekt vara har levererats. Upptäcker köparen att fel vara har levererats är det köparens skyldighet att omgående meddela säljaren detta. Köparen skall inte lossa felaktigt levererade varor utan genast returnera dessa. Boka inte hantverkaren innan ni mottagit och kontrollerat varan.

6. Ansvarsövergång m m
Säljaren ansvarar endast för beställt gods fram till dess att lastning för frakt till köparen har skett. Säljaren avsäger sig ansvar för eventuella förseningar, felleveranser, skador på gods m m som orsakats under frakt med fraktbolag eller frakt ombesörjd av köparen själv. Köparen skall i sådant fall hållas skadeslös genom reklamation av frakten till ansvarigt fraktbolag. Det är köparens skyldighet att undersöka ifall skador förekommer på levererat gods. Det är köparens skyldighet att påtala skador för transportör och att från honom få attest när skador förekommer på levererat gods. Säljaren tillämpar anlitade fraktbolags allmänna transportvillkor vid samtliga leveranser.
Om leveransförsening uppstår på grund av force majeure (se punkten 4) eller av orsak som köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter i fallet kan anses skälig.
Om säljaren inte levererar godset inom avtalad tid eller inom den i föregående stycke nämnda förlängda leveranstiden, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren fastställa skälig slutlig frist för leverans och att därvid ange att köparen avser att häva avtalet, om leverans inte sker inom denna frist. Med leverans i detta fall avses antingen att beställda produkter överlämnas till köparen av säljaren personligen eller att säljaren överlämnar de beställda produkterna till fraktbolag eller annan av köparen utsedd mottagare. Beställt gods levereras på pallar. Kostnaden för Europall tillkommer.
Om leverans inte skett inom den slutliga fristen har köparen rätt att häva avtalet beträffande ej levererat gods genom skriftligt meddelande till säljaren.

Beställningsvaror tas ej i retur. Godkänn offererade mängder. Kundens ritning gäller. Vi hjälper gärna till med beräkningar MEN kunden ansvarar själv för beställd mängd .För varor som säljs till nedsatt pris på grund av utförsäljning, realisation eller kampanj gäller inte öppet köp eller returrätt. Sådana varor levereras i befintligt skick. Varorna säljs med ägande rättförbehåll. Detta innebär att varorna förblir vår egendom till att full betalning erlagts. Kontrollera alltid varorna innan montering! Reklamationer eller montering av felaktig vara godkänns inte efter montering. Det gäller samtliga produkter Kakelbutiken säljer. Följa alltid monteringsanvisningen ifrån leverantören. Kontrollera alltid att kakel & klinkerplattorna har samma färgbad på samtliga paket samt att plattorna är felfria innan montering. Även om du har fått hjälp att plocka dina paket av vår personal så måste du personligen kontrollera färgbad/plattorna innan montering. Vid montering av natursten, travertin, kompositplattor & marrakech (cementplattor) hänvisar vi alltid till leverantörens monteringsanvisningar. Produktgarantin gäller endast ursprungliga produktions fel, dvs. inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende. Kvitto gäller som garantibevis.

7. Force majeure
Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom exempelvis krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot produkten.
Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.
Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de merutgifter denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i första stycket, har vardera parten utan inskränkning av vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten.

8. Priser m m
Pris för säljarens produkter anges i separata prislistor. Angivna priser gäller exklusive moms inkl frakt till vårt lager Karlstad mot företag samt inklusive moms inkl frakt till vårt lager i Karlstad mot privata konsumenter. Priserna avser fritt hämtat från vårt lager i Karlstad. Säljaren förbehåller sig rätten att löpande justera priserna om prisjustering sker hos tillverkare, om råvarupriserna höjs eller andra oförutsedda kostnader kräver detta. Säljaren har rätt att göra en allmän justering av priserna i början på varje nytt kalenderår.
För det fall export- eller importavgift, tull, skatt eller annan liknande pålaga införs efter avtalets slutande, eller sker ändring av sådan, förbehåller sig säljaren rätten att ändra priset i motsvarande mån. Priser kan ändras även med hänsyn till valutaförändringar, inflations- eller devalveringsförlust, som påverkar inköp av varor till företaget negativt.

9. Betalning
Om inte annat har överenskommits skall full betalning erläggas inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Fakturering sker generellt varje fredag efter leveransdag. I faktu­ran skall säljarens artikelnummer och köparens kundnummer anges. Vid entreprenader större än belopp på femtiotusen (50 000) a-contofaktureras dessa objekt i samband med start Betalning skall då ske inom tio (10) dagar. Kredit medges av säljaren till visst belopp efter att sedvanlig kreditprövning har utförts. Säljaren förbehåller sig rätten att utan att tillfråga köparen inhämta kreditupplysning inför en eventuell affärsuppgörelse. Från privatkunder accepteras endast kontant betalning vid köp i butiken om inte säljaren medger annat.
Om köparen ej betalar i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta med en räntesats som överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande diskonto med åtta (8) procentenheter. Detsamma gäller för det fall köparen har beviljats kredit och betalning inte erhålls på förfallodagen. I detta fall utgår dröjsmålsränta från påföljande dag efter förfallodagen. Kravavgift vid utebliven betalning utgår med fyrtiofem (45) kronor vid påminnelse. Säljaren förbehåller sig rätten att påföra köparen samtliga inkassokostnader för det fall betalningsärende blir föremål för inkassoåtgärder.
Om köparen underlåter att ta emot/avhämta godset på fastställd dag, skall betalning ändå erläggas som om leverans skett enligt avtalet. Produkter enligt nya beställningar levereras först då förfallna fakturor är betalda, eller, när köparens kreditgräns har nåtts, när tidigare beställningar på kredit till motsvarande belopp har betalats.
Förorsakar köparens dröjsmål med betalning kostnad för säljaren i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust eller uppkommer därigenom andra kostnader såsom kostnader för betalningspåminnelser, lagerhållning m m, skall köparen ersätta säljaren dennes kostnader.
Har köparen inte betalat inom en (1) månad från förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet.

10. Insolvens
Finns skälig anledning att anta att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren från tid till annan rätt att kräva att godtagbar säkerhet för betalning ställs, innan ytterligare leveranser verkställs. Sker ej detta utan dröjsmål avseende såväl verkställda som förestående leveranser, äger säljaren rätt att häva avtalet vad avser ej levererat gods. Godset förblir säljarens egendom, till dess det blivit fullt betalt.

11. Undersökningsplikt och felansvar
Det åligger köparen att noggrant undersöka levererade produkter efter fel före det att monteringsarbete av produkterna påbörjas. Köparen är även skyldig att vid leverans kontrollera och säkerställa att artikel, färgton, kalibrering, mängd och kvalitetssortering av inköpta produkter är överensstämmande med beställningen.
Säljaren ansvarar inte för skador på levererade produkter som orsakats av att köparen eller av denne anlitad person förfarit oaktsamt vid handhavandet av produkten. Säljaren ansvarar inte för skador som uppkommit på levererade produkter i samband med montering av produkterna. Säljaren ansvarar inte under några omständigheter för fel som upptäckts på redan monterade produkter. Köparen bör tvätta plattorna omedelbart efter montering, före fogning och innan fästbruket har härdat, för att ha möjlighet att upptäcka defekter i form av mindre sprickor, skador på ytan eller på plattorna i övrigt. För det fall defekta plattor förekommer bland levererade produkter skall de returneras omgående, före fogning och innan fästbruk etc har härdat.
Säljaren ansvarar inte för att beställd och levererad produkt kan användas för det specifika ändamål som köparen har avsett.

12. Varuprover och utställningsmaterial
Säljaren tillhandhåller på förfrågan från köparen varuprover för samtliga produkter. Varuprover som har hämtats eller skickats från säljaren direkt, som har skickats direkt till köparen från leverantör på säljarens eller köparens begäran, eller som köparen på annat sätt har erhållit, får under inga omständigheter överlämnas eller förevisas för sådant företag som bedriver konkurrerande verksamhet eller saluför liknande varor som säljaren.
Säljaren tillhandahåller i förekommande fall utställningsmaterial till köparen utan kostnad. Det åligger köparen att tillse att utställningsmaterialet förblir intakt och att det inte används för att saluföra andra produkter än säljarens. För det fall köparen vill avbryta samarbete om utställning av säljarens produkter åligger det denne att tillse att utställningsmaterialet transporteras åter till säljaren på köparens bekostnad. Utställningsmaterialet får inte under några omständigheter modifieras eller kasseras av köparen på egen hand.

13. Reklamation
Reklamation av fel skall göras av köparen före montering av produkten och inom sju (7) dagar från mottagandet av leverans. Köparen har ingen rätt att reklamera redan monterade produkter.
Om köparen visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig säljaren att i första hand byta ut sådant gods eller i andra hand kreditera köparen med motsvarande fakturabelopp, under förutsättning att felaktigt gods returneras till säljaren. Det åligger köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte.
Reklamerade varor skall utan dröjsmål och senast två (2) dagar efter utförd reklamation returneras till säljaren för förvaring till dess att säljaren har godkänt reklamationen eller tvist med anledning av reklamationen har avslutats. Köparens betalningsskyldighet för beställda och fakturerade varor kvarstår till dess att reklamationen har godkänts av säljaren eller tvist med anledning av reklamationen avslutats. Köparen har inte rätt att på något sätt använda varor som har reklamerats till säljaren såsom felaktiga.

14. Kompletterande beställning m m
Säljaren ansvarar inte för att produkter ur sortimentet vid kompletterande beställning är slutsålda eller för att enskilda produkter har slutat att tillverkas och därför inte går att tillhandahålla. Vid kompletterande beställning av produkt kan säljaren inte garantera att färg-, nyans-, kalibrerings- eller strukturskillnad från tidigare levererad produkt kan förekomma.

15. Produktansvar (skadebringande egenskaper)
Säljaren svarar för personskador endast i den mån skadeståndsskyldighet föreligger enligt Produktansvarslagen (1992:18). För skador på fast eller lös egendom påtar sig säljaren inget som helst ansvar.
Ansvaret för att befintligt underlag vid montering av levererade produkter är lämpligt ligger helt på köparen. Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Om tredje man framställer krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom.

16. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av skiljenämnd. Skiljenämnd skall bestå av en skilje­man utsedd av Västsvenska Handelskammaren. För skiljeförfarandet sk­all Lag om skiljeförfarande (1999:116) i sin lydelse vid skiljeförfarandets påkal­lande gälla i tillämpliga delar. Skiljeförfarandet skall äga rum i Gö­teborg.
Rör tvisten belopp som vid talans väckande uppgår till högst tvåhundratusen (200 000) kronor exklusive mervärdesskatt har part dock rätt att föra talan inför allmän domstol. Vid sådan talan skall Göteborgs tingsrätt vara första instans.
Säljaren har under alla omständigheter rätt att ansöka om betalningsföreläggande mot köparen om gods för vilka betalning inte erlagts i rätt tid inte reklamerats av köparen enligt ovan.

Vad gäller efter jag köpt mitt material?

Kakelbutiken i Karlstad AB samarbetar med leverantörer som producerar varor av bästa kvalitet, men i det naturliga keramiska materialet kan det uppstå storleks- och nyansskillnader. Reklamationer som gäller storleks-och nyansskilnnader, eller skönhetsfel i glasyr godkänns inte efter sättning. Det ligger på köparens ansvar att noggrant kontrollera alla levererande plattor före uppsättning. Om köparen har anlitat en hantverkare ska köparen också se till att hen kontrollerar alla levererade plattor. Kom ihåg! Färgavikelser kan förekomma i tryck och vi reserverar oss för eventuella dokumentfel och sortimentsförändringar.

Boka konsultation

    info@kakelbutiken.se

    ÖPPETTIDER

    Öppettider

    Måndag – Fredag 8-17
    Lördagar stängt.